COLLEGE VISION, MISSION AND OBJECTIVES

VISION

The College of Agriculture as a world-class institution of higher learning and a prime mover to accelerate the people’s welfare by transferring science and technology for equitable growth and sustainable development.

MISSION

The College of Agriculture as “Center of Excellence in Agriculture Education” shall provide quality and relevant education in order to produce highly trained and responsive graduates who will actively contribute to meeting the challenge of providing food for the population of the future.

OBJECTIVES

To produce highly qualified graduates needed primarily in learning and research institutions and industries;
 
To produce graduates capable not only of employment in government and non-government organizations but also of establishing farm business enterprises of their own;
 
To produce dedicated and responsible leaders who will play key roles in the socio-economic development of the rural areas and the nation, in general.

 

TAGALOG VERSION

 

COLLEGE VISION

Ang Kolehiyo ng Agrikultura bilang isang mataas na Pamantasang kinikilala sa mundo at pangunahing ahensiya sa pagpapalaganap ng siyensiya at teknolohiya tungo sa sama-samang pag-unlad ng buong sangkatauhan.

COLLEGE MISSION

Ang Kolehiyong Agrikultura bilang “Sentro ng Kagalingan sa Larangan ng Pagsasaka” ay magpapalaganap ng makabuluhang kaalaman upang makapagsanay ng mga mamamayang tutugon sa hamon ng pagbibigay ng  pagkain sa hapag-kainan ng buong sangkatauhan sa hinaharap na panahon.

OBJECTIVES OF THE PROGRAM

Makapagsanay ng mga mahuhusay na gradweyt na kakailanganin sa mga paaralan,lugar ng pananaliksik at mga industriya.

Makapagsanay ng mga gradweyt na hindi lamang magsisilbi bilang kawani ng gobyerno at iba pang ahensiya bagkus ay magtatatag ng sarili nilang negosyo sa pananakahan.

Makapagsanay ng mga gradweyt na maging dedikado at responsableng pinuno na magsusulong ng pag-unlad ng mga kanayunan at  buong sambayanan.

 

ILOKANO VERSION

 

COLLEGE VISION

Ti Kolehiyo ti Agrikultura a kas nainlubongan nga institusyon iti nangatngato nga adal ken maysa nga pagtuladan tapno mapaalisto ti pagimbagan dagiti tattao babaen iti siyensiya ken teknolohiya agpaay iti sanagapada nga panagdur-as ken agnanayon nga panagrang-ay.

COLLEGE MISSION

Ti Kolehiyo ti Agrikultura kas “Sentro ti Kinalaing iti Adal Maipanggep iti Agrikultura” ket mangipaay iti de-kalidad ken naimbag nga sursuro tapno makapartuat iti agturpos nga nasaysayaat ti pannakabukel ken panagpaay da tapno napartak nga masungbatan ti karit nga adda taraon dagiti tattao iti masanguanan nga panawen.

OBJECTIVES OF THE PROGRAM

Tapno makapartuat kadagiti narbengan nga nagturpos nga nangnangruna nga kasapulan dagiti pagadalan ken pagtakuatan ti sirib ken dagiti industriya;

Tapno makapartuat kadagiti nagturpos nga saan laeng nga makabael nga agserbi iti gobyerno man wenno saan ngem makapagpatakder iti kukuada nga pagsapulan iti taltalon;

Tapno makapartuat kadagiti nagturpos nga agbalin nga napeklan ken naregget nga lider nga nangnangruna nga mangiturong iti “socio-economic” nga panagrang-ay dagiti lugar iti away ken ti sapasap nga pagilian.

buy ativan